PROGRAMISTA FRONTEND DEVELOPER

Miejsce pracy: Rzeszów, zdalnie, częściowo zdalnie

Opis stanowiska:

 • udział w pełnym cyklu tworzenia aplikacji;
 • implementacja funkcjonalności;

Wymagania:

 • Znajomość HTML/CSS,
 • 1 rok doświadczenia Angular
 • JavaScript/TypeScript
 • Umiejętność pracy w zespole oraz zaangażowanie, komunikatywność i otwartość

 

Dobrze widziane przez nas będą:

 • Net WebAPI,
 • Postman, Swagger
 • Znajomość zagadnień związanych z systemami klasy ERP
 • Dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnorodnych projektach
 • Dobre warunki pracy
 • Przyjazną atmosferę;
 • Elastyczne godziny pracy;
 • Dofinansowanie zajęć sportowych
 • Przyjazną atmosferę pracy

Prosimy o przesłanie CV wraz z poniższymi oświadczeniami na adres etobres@etobres.pl

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Programista FrontEnd Developer ogłoszonego w dniu 25.10.2021 r. i prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Dokumenty, (jeśli podano dodatkowe dane i/lub wyrażono zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie rekrutacyjnej, powinny zawierać także dodatkowe klauzule:

„Oświadczam, że przekazywane przeze mnie CV i/lub list motywacyjny zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 22 Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.”

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES”  Sp. z o.o., w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte”.

____________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-114), przy ul. Szarych Szeregów 5.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Zarządem Przedsiębiorstwa Informatyki „ETOB-RES” pod adresem e-mail: etobres@etobres.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
 5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom przetwarzającym, oraz do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.