Elektroniczne raporty ŚT od 2023 r.?

W ramach zmian podatkowych obowiązujących od 01.01.2022 r., wprowadzonych w ramach tzw. „Polskiego Ładu” podatnicy PIT/CIT zostali zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych i przesyłania ich w wersji ustrukturyzowanej do Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek ten miał wejść w życie z dniem 01.01.2023 r.

W wyniku apelu Rady Przedsiębiorczości, listu otwartego Krajowej Izby Biur Rachunkowych i konsultacji społecznych Rząd zgłosił drukiem nr 2186 z dnia 22.04.2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który zmienia m.in. terminy wejścia w życie prowadzenie ewidencji ksiąg podatkowych, ewidencji środków trwałych i przekazywania ich do Urzędu Skarbowego.

Zdaniem Ministerstwa Finansów pozwoli to podatnikom lepiej przygotować się do elektronizacji ewidencji księgowych. Proponuje się zatem stopniowe dojście do docelowego modelu w trzech etapach. I tak nowe obowiązki zaczną realizować: od 2024 roku podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro; od 2025 roku – podatnicy CIT zobowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT oraz podatnicy PIT zobowiązani przesyłać ewidencje JPK_VAT; od 2026 roku – pozostali podatnicy PIT/CIT.

Warto nadmienić, że w przyszłym roku przedsiębiorców czeka najprawdopodobniej kolejna duża zmiana tj.  Krajowy System e-Faktur, faktury ustrukturyzowane.

Na dzień 13.05.2022 r. proces legislacyjny zatrzymał się na etapie przekazania uchwalonej przez Sejm ustawy Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2186