Limit płatności gotówkowych

Od 01.01.2023 roku limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosić 8.000 zł brutto.

W ramach Polskiego Ładu w art.19 Ustawy Prawo przedsiębiorców Dz.U. 2018 poz. 646 Ustawodawca zmienił kwotę limitu jednorazowej wartości transakcji realizowanej za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy z 15.000 zł na 8.000 zł.

„Art. 19. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji”.

Dokonanie płatności powyżej 8.000 zł w gotówce zamiast za pośrednictwem rachunku płatniczego spowoduje, że kupujący nie będzie mógł zaliczyć takiego zakupu do kosztów uzyskania przychodów. Wyłączeniu z kosztów podlega nie tylko nadwyżka ponad 8.000 zł, ale cała kwota zapłacona z pominięciem rachunku bankowego. Znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie metoda została zadeklarowana na fakturze.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001266