e-Doręczenia – obowiązkowe od 30.12.2023 r.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Kwalifikowane rozwiązanie umożliwiające przesłanie poufnej korespondencji drogą elektroniczną z zapewnieniem dowodów wysłania, otrzymania jak również odczytania. e-Doręczenia mają w przyszłości zastąpić korespondencję na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych wprowadziła Ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek posiadać adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE) i doręczać pisma na adres e-Doręczeń podmiotom, które z niego korzystają.

Według harmonogramu Ministerstwa Cyfryzacji
– od 30 grudnia 2023 r. do systemu włączą się organy administracji rządowej oraz jednostki obsługujące te organy, zawody zaufania publicznego, ZUS, KRUS, 
  NFZ, urzędy kontroli państwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
– od 30.12.2023 r. podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 10.12.2023 r.
– do 10.03.2024 r. podmioty niepubliczne wpisywane do KRS od 10 grudnia 2023 r. (w dniu wpisu w BAE, ale najpóźniej do 10.03.2024 r.),
– od 01.01.2024 r. podmioty niepubliczne wpisane do CEiDG do 31.01.2023 r. oraz składające wniosek o wpis do CEiDG po 31 grudnia 2023 r.
– od 01.01.2025 r. inne podmioty publiczne (art. 155 ust. 9 ustawy),

– od 30.09.2026 r. podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed 31.12.2023 r.,
– od 01.10.2029 r. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki – w zakresie publicznej usługi hybrydowej, sądy, trybunały, prokuratura, komornicy, organy ścigania i służba więzienna.

Korzyści dla użytkowników usługi e-Doręczeń:
– gwarancja bezpieczeństwa korespondencji,
– bezpieczny i szybki sposób dostarczania dokumentów,
– zapewnienie prywatności danych, w tym danych osobowych RODO,
– gwarancję dokładnego czasu nadania i odbioru – kwalifikowany znacznik czasu,
– skrzynkę doręczeń kwalifikowaną bez reklam i spamu,
– możliwość komunikacji z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu,
– oszczędność czasu,
– usługę zgodną z europejskim standardem eIDAS.

Bezpieczeństwo korespondencji zapewnione poprzez:
-integralność dokumentów – od początku do końca trwania procesu,
-uwierzytelnienia za pomocą środka identyfikacji elektronicznej,
-zapewnienie dokładnych czasów poszczególnych procesów – kwalifikowany znacznik czasu.