Podsystem Finanse i Księgowość wchodzący w skład
Zintegrowanego Systemu Informatycznego Komadres zapewnia możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych
oraz zapewnia ochronę danych zgodnie z ustawą
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
z późniejszymi zmianami.