KONSULTANT DS. WDROŻEŃ

Miejsce pracy: Rzeszów, zdalni, częściowo zdalnie

Opis stanowiska:
• Analiza potrzeb klientów w zakresie wdrażanych rozwiązań,
• Przeprowadzanie wdrożeń systemu klasy ERP,
• Opieka nad eksploatowanym systemem,
• Szkolenia użytkowników,
• Współpraca z zespołem programistów nad zmianami i rozbudową systemu ERP,
• Wspieranie działań handlowych.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub informatyczne,
• Komunikatywność,
• Gotowość do wyjazdów służbowych,
• Umiejętność pracy zespołowej,
• Prawo jazdy (kat. B).

Atutami będą:
• Znajomość podstaw rachunkowości,
• Wiedza informatyczna w zakresie: baz danych SQL, MS Office,
• Doświadczenie we wdrożeniach systemów klasy ERP.
Oferujemy:
• Zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnorodnych projektach
• Dobre warunki pracy
• Przyjazną atmosferę;
• Elastyczne godziny pracy;
• Dofinansowanie zajęć sportowych
• Przyjazną atmosferę pracy

Prosimy o przesłanie CV wraz z poniższymi oświadczeniami na adres etobres@etobres.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Konsultant ds. wdrożeń ogłoszonego w dniu 25.10.2021 r. i prowadzonego przez  ETOBRES Sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.
Dokumenty, (jeśli podano dodatkowe dane i/lub wyrażono zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie rekrutacyjnej, powinny zawierać także dodatkowe klauzule:
„Oświadczam, że przekazywane przeze mnie CV i/lub list motywacyjny zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 22 Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez ETOBRES Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.”
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez ETOBRES Sp. z o.o., w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej ETOBRES Sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte”.
____________________
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest ETOBRES Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-114), przy ul. Szarych Szeregów 5.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Zarządem ETOBRES Sp. z o.o. pod adresem e-mail: etobres@etobres.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Admin. wynikającego z 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Admin.danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.